GevaPC adatkezelési szabályzat

2018. május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). Az alábbi tájékoztatás ennek jegyében készült. Utolsó módosítás: 2018-06-26

A tájékoztatás célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy Gudics lajosné e.v. (a továbbiakban Vállalkozó), mint Adatkezelő, ügyfelei, leendő ügyfelei számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.
A Vállalkozó alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  Gudics Lajosné e.v.
                                     Székhely:      8000 Székesfehérvár, Tapolcsányi utca 4.
                    Nyilvántartási szám:      3772659
                                   Adószám:      46599461-1-27
                               Telefonszám:      +36203779926
                                         Email:      geva@gevapc.hu

Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. A Vállalkozó előzetesen ellenőrzi az igénybe veendő szolgáltatás végzői rendelkezne-e érvényes adatvédelmi szabályzattal. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 Megbízott adatfeldolgozók, elérhetőségük és a megbízásuk célja

 1. Adatfeldolgozó: EV2 Internet Kft.
  Elérhetőség: info@ev2.hu
  Cím: 1149 Budapest Róna út 120-122.
  Adatfeldolgozás célja: Tárhelyszolgáltatás, a honlap működési feltételeinek biztosítása
  Adatkezelési szabályat: https://cpanel.hu/gdpr/

 2. Adatfeldolgozó: Számla-Rend Könyvelőiroda, Tisler Ágnes
  Elérhetőség: info@konyveles-no1.hu
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 26
  Adatfeldolgozás célja: Könyvelési feladatok ellátását végzik a vállalkozás

 3. Adatfeldolgozó: Google Analytics és Search Console
  Adatfeldolgozás célja: Honlap látogatottságok statisztikák, az eredményesebb online szereplés érdekében.

 Vonatkozó szabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett kiemelten figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") rendelkezéseit is.

A tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya gevapc.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlapok), valamint Vállalkozó vállalkozói tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A tájékoztató módosítása

Vállalkozó fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapokon érhető el.
A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.

Vállalkozó által kezelt személyes adatok köre

 • A Honlapon keresztül történő Hírlevél feliratkozáshoz, név és email cím. Az adatok tárolása a leiratkozással egyidőben azonnal megtörténik.
 • A Honlap használata során a honlap naplója automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét. A honlap naplója 3 napig tárolja a rögzített eseményeket, az érintett IP címmel, majd automatikusan törlésre kerül.
 • A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése.
  A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.
 • A Honlapról ajánlatkérés és üzenet küldhető. A kapcsolat felvételéhez ezen esetekben elkéri a nevet, email címet és telefonszámot. Ezek rögzítése és megőrzése a kapcsolat fenn álltáig tárolásra kerül Vállalkozó gépén, de kizárólag csakis a kapcsolathoz kerülnek felhasználásra. 
 • Vállalkozó szolgáltatásokat nyújt, ezzel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait, a törvényekben meghatározott ideig. A jogszerű vállalkozói működésért.
 • Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelések célja

Vállalkozó az Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja a Felhasználói adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 • Jogi kötelezettségek teljesítése (adózás, munkavédelmi, stb. szabályok szerint);
 • Szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • Vállalkozó jogos érdekeinek érvényesítése, a Vállalkozó tevékenységének biztosítása;
 • Érintett hozzájárulása;
 • Felhasználó jogainak védelme.

Az adatkezelések célja:

 • Megrendelői megkeresések kezelése;
 • Jogi kötelezettségek teljesítése;
 • Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
 • Honlap, hirdetések testre szabása, célzott információk megjelenítése;
 • Statisztikák, elemzések;
 • Felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum, üzenet);

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.
A Felhasználó jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Ez magában foglalja a Felhasználó jogát arra, hogy az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférjen.

A felhasználók hozzáférési joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Vállakozótól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • a Felhasználói személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 • a Felhasználó joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
 • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A törléshez való jogot a Rendelet más néven "az elfeledtetéshez való jog"-nak nevezi.
A Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor törölje GevaPC felhasználói fiókját

 • kérésére Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén.
  A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy kötelező adatkezelésekre.
 • A Honlapon kérés nélkül törölheti felhasználói fiókját. Ebben az esetben az ott tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek, azok visszaállítására nincs lehetőség.
 • Vállalkozónak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Vállakozóra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve végzett tevékenységének végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.

Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Vállalkozó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Vállalkozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat a védelméhez.

Ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatóságához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha Vállalkozó jogi kötelezettségének tesz eleget. Ebben az esetben tehát Vállalkozó nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például adózási adatok esetében).

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Vállalkozó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését Vállalkozó minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.
Az átláthatóság elvének szellemében, Vállalkozó biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

Célhoz kötöttség elve

Vállalkozó biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Az adatok az adatkezelés céljainak megfelelőek és relevánsak, a szükséges mértékre korlátozódnak.

A pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. A Vállalkozónak mindent el kell követnie azért, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi.

Jogorvoslat

Információ, panasz

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Vállalkozóhoz fordulhat.
Név: Gudics Lajosné
Cím: Székesfehérvár, Tapolcsányi utca 4.
E-mail: info@gevapc.hu
Tel.: 20 - 377 - 9926

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu